Sound from xeno-canto. XC63435 Formicarius analis (Black-faced Antthrush)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon