Sound from xeno-canto. XC63390 Dendrexetastes rufigula (Cinnamon-throated Woodcreeper)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon