Sound from xeno-canto. XC63379 Dendrocolaptes certhia (Amazonian Barred Woodcreeper)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon