Sound from xeno-canto. XC63373 Daptrius ater (Black Caracara)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon