Sound from xeno-canto. XC56501 Alopochen aegyptiaca (Egyptian Goose)

© Mike Nelson