Sound from xeno-canto. XC48501 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Mike Nelson