Sound from xeno-canto. XC47526 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Niels Krabbe