Sound from xeno-canto. XC47525 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Niels Krabbe