Sound from xeno-canto. XC47524 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Niels Krabbe