Sound from xeno-canto. XC32470 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Niels Krabbe