Sound from xeno-canto. XC29657 Psilorhinus morio (Brown Jay)

© Daniel Lane