Sound from xeno-canto. XC28773 Psilorhinus morio (Brown Jay)

© Daniel Lane