Sound from xeno-canto. XC27530 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Niels Krabbe