Sound from xeno-canto. XC27111 Troglodytes troglodytes (Eurasian Wren)

© Patrik Åberg