Sound from xeno-canto. XC28431 Psilorhinus morio (Brown Jay)

© Daniel Lane