Sound from xeno-canto. XC23735 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Willem-Pier Vellinga