Sound from xeno-canto. XC8034 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Nick Athanas