Sound from xeno-canto. XC8011 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Nick Athanas