Sound from xeno-canto. XC6625 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Nick Athanas