Sound from xeno-canto. XC3859 Biatas nigropectus (White-bearded Antshrike)

© Nick Athanas