Sound from xeno-canto. XC2204 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Sjoerd Mayer