Sound from xeno-canto. XC1674 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Sjoerd Mayer