Sound from xeno-canto. XC1648 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Sjoerd Mayer