Sound from xeno-canto. XC1646 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Sjoerd Mayer