Sound from xeno-canto. XC1697 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Sjoerd Mayer