Older version of Chroicocephalus genei

Blake Matheson