Common Pochard (Aythya ferina) Female

© Scott Bowers