Bathypectinura heros, aboral view

© Coppard, Simon