Older version of Typha-shuttleworthii_1

Amadej Trnkoczy