Older version of Typha-shuttleworthii_5

Amadej Trnkoczy