Older version of Zerynthia polyxena

Gilles San Martin