Older version of Pothos scandens 050113-4914

Tony Rodd