Image of Cochlospermum vitifolium

© 2012 Zoya Akulova