Older version of Melanargia lachesis2

António Pena