Flowers, Xiangcheng, Sichuan, China, 2007

Wen, Jun