Flowers, Guangyuan, Sichuan, China, 2008

Wen, Jun