Image of Thlaspi arvense

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.