Image of Osmunda claytoniana

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.