Image of Myosotis verna

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.