Image of Myosotis stricta

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.