Image of Myosotis laxa

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.