Image of Glycyrrhiza lepidota

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.