Image of Chenopodium vulvaria

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.