Older version of Alnus oblongifolia

Anthony Mendoza