Older version of Typha-shuttleworthii_6

Amadej Trnkoczy