Older version of Typha-shuttleworthii_9

Amadej Trnkoczy