Image of Helianthus bolanderi

© 2008 Zoya Akulova