Image of Artemisia tridentata ssp. tridentata

© 2000 Gary A. Monroe