Image of Arctostaphylos andersonii

© 2010 Zoya Akulova