Heliaster microbrachius, oral view

© Coppard , Simon